Navigation

Stage

KARL STORZ 全球驻地

KARL STORZ在全球41个国家均设立分公司,能够与客户保持紧密联系。

公司总部

美洲

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。

中美及北美地区

拉美地区

南美地区

欧洲

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。

北欧地区

原独联体国家

中欧地区

亚得里亚海地区

西欧地区

非洲

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。

非洲南部

中东地区

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。

中东

亚洲

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。

东亚地区

南亚地区

东南亚地区

澳大利亚

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。