Navigation

Stage

KARL STORZ 全球驻地

KARL STORZ在全球41个国家均设立分公司,能够与客户保持紧密联系。

卡尔史托斯销售及营销机构组别的划分并非参照绝对地理区位,而是依据可直接为客户服务的便利性。

公司总部

美洲

中美及北美地区

拉美地区

南美地区

欧洲

北欧地区

原独联体国家

中欧地区

亚得里亚海地区

西欧地区

非洲

非洲南部

中东地区

中东

亚洲

东亚地区

南亚地区

东南亚地区

大洋洲